كتابهاي جديد

خواص سنگ و سيال مخازن هيدروكربوري - ترجمه دندكار- (جلد اول)


با گسترش شاخه‌هاي مختلف علمي در عصر جديد، نياز به ترجمه‌ي تخصصي متون و آثار هر شاخه از زبان مبدأ، امري ضروري است. رشته‌ي مهندسي نفت نيز از اين قاعده مستثني نبوده و فراگيري اصول و مباني اوليه‌ي آن نيازمند دسترسي به آثار و منابع منتشرشده در اين حوزه است. كتاب خواص سنگ و سيالات مخزن نفتي تأليف دندكار از منابع ارزشمند مهندسي نفت است كه به‌طور كاملاً مجزا به دو مبحث خواص سنگ‌هاي مخزن و خواص سيالات مخزن مي‌پردازد. اين كتاب سال‌هاست كه به‌عنوان مرجعي مناسب، به‌ويژه در بحث خواص سنگ‌هاي مخزن، توسط دانشجويان و مهندسي نفت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لذا در اينجا به ترجمه‌ي بخش‌هاي مرتبط با خواص سنگ اين اثر (ويرايش دوم) پرداخته شده است.
 
قیمت: 360000ریال
مهندسي عايق و فشار قوي


مترجمان با ترجمه كتابي تحت عنوان مهندسي فشار قوي (High Voltage Engineering) تأليف پروفسور "وادهوا" (C.L. WADHWA) به بررسي حوزه مطالعاتي پراهميت شبكه قدرت پرداخته‌اند. همچنين در جهت تكميل مطالعه اين حوزه، در فصل نهم كتاب به بررسي مدل¬سازي الكتريكي و رياضي شكست الكتريكي در مقره¬¬ها تحت شرايط آلودگي پرداخته‌ شده است. در اين فصل تأليفي، پارامتر¬هاي مدار معادل الكتريكي استخراج و مدل رياضي پارامتر¬هاي بحراني مقره آلوده تعيين گرديده است. در ادامه با استفاده از مدل¬هاي رياضي ارائه شده پيشين و نتايج تجربي، پاسخ مدل ارائه شده با نتايج قبل مقايسه شده است.
 
قیمت: 250000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

ازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)ازدياد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ويلهايت)كاربرد تكنولوژي ليزر Pullsed nd:yag در حفاري چاه ه

نمودارگيري نگارهاي توليد و آموزش نرم‌افزار Emeraudروش‌هاي ازدياد برداشت نفت‌سنگين و ماسه‌هاي قيري مباني و استراتژي هاي شركت‌هاي اكتشاف و توليد

مباني مهندسي مخازن نفت و گاز با رويكرد ارزيابي و تمهندسي مخزن - مباني، مديريت و شبيه سازي در مخازن مفرهنگ واژگان نفت و گاز (دوره چهار جلدي)