كتابهاي جديد

آموزش كاربردي نرم افزار Geolog (با CD‌ نرم افزار)


اين اثر به آموزش نرم افزار ژئولاگ پرداخته، تا علاقه مندان به اين نرم افزار توانند اصول اوليه فراخواني داده هاي يك چاه را فراگيرند. اين كتاب مي تواند مورداستفاده دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي نفت، معدن، زمين شناسي و كارشناسي ارشد ژئوفيزيك و شاغلين در عرصه نفت قرار گيرد. به همراه كتاب يك سي دي حاوي setup نرم افزار و دو داده واقعي جهت آموزش و فراگيري بهتر علاقه مندان وجود دارد.
 
قیمت: 100000ریال
مهندسي حفاري كاربردي (جلد دوم) فصول 5 و 6 و 7 و 8 Applied Drilling Engineering


 
قیمت: 450000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

زمين شناسي عمومي- GENERAL GEOLOGYزمين شناسي ساختماني- STRUCTURAL GEOLOGYآزمايشگاه مهندسي حفاري

خودآموز سريع مهندسي خطوط لولهخودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوشچگونه ماشين هاي شيميايي بسازيم؟ (Chem-E-Car)

كنترل فوران چاه هاي نفت و گازگفتار پدر علم زلزله شناسي ايران، دكتر بهرام عكاشهترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)