كتابهاي جديد

مفاهيم مخازن شيل گازي


بطور معمول ديدگاه مطالعات مخزن بر پايه انتخاب پتانسيل هيدروكربوري در زون‌هايي است كه بدون شيل و به صورت مرسوم تميز مي‌باشند .خارج از اين ديدگاه منابع مخازن هيدروكربوري از اين نوع سريعاً روبه كاهش مي‌باشد. از طرفي با توجه به مصرف جهاني روبه رشد اين انرژي در سال‌هاي آتي نياز به پيدا كردن ذخايري براي جايگزيني مي‌باشد. به‌طور صريح منابع هيدروكربن از مخازن متعارف به‌شدت در حال كاهش است. در سال‌هاي اخير نگاه ويژه به ذخاير و منابع مختلف نامتعارف شامل مخازن گازي Tight، شيل‌گازي، متان لايه ذغالي، مخازن نفتي Tight و شيل نفتي مي‌باشند. اين اثر به مباحث گاز نامتعارف، مروري بر مخزن شيل گازي، خصوصيات زمين‌شناسي، مشخصات مخازن شيل‌ گازي، سيستم شكستگي طبيعي، جريان غيردارسي، مدلسازي عددي، آناليز عملكرد مخزن، ارزيابي پتروفيزيكي، آناليز چاه‌نگاري، تعيين چگالي كروژن، تعيين شاخص شكنندگي، تعيين ناهمسانگردي، پيش‌بيني فشار منفذي و هندسه منافذ سازندهاي شيل گازي پرداخته است. در پيوست براي تمرين به محاسبات ارزيابي پتروفيزيكي مربوط به مخازن شيل گازي نيز اشاره شده است. در تاليف اين اثر از كتاب integrative Understanding of Shale Gas Reservoirs انتشارات Springer، مولفان: Sang lee , Tae Hong Kim و كتاب Fundamental of GAS Shale Reservoirs تاليف دكتر محمدرضا رضايي استفاده شده است.
 
قیمت: 330000ریال
متان لايه زغال سنگ (CBM):از اكتشاف تا بهره برداري


كتاب حاضر به‌طور مفصل به موضوعات علمي، فني و حقوقي مرتبط با متان لايه زغال‌سنگ از مرحله اكتشاف تا بهره¬برداري و پالايش آن پرداخته است. ويژگي‌هايي مانند به‌روز بودن، ذكر نمونه‌هاي تجربي، پيوستگي، استفاده از داده‌هاي فراوان، اتكا به منابع گوناگون و جامع بودن اين كتاب ما را بر آن داشت تا اين اثر را به زبان فارسي برگردانيم. كشور ما با داشتن حوضه¬هاي مهم و بزرگ زغال¬دار در مركز، شرق و شمال و حضور معادن زغال بسيار غني با رنك بالا، مي‌تواند در خصوص قابليت بهره¬برداري از گاز لايه زغال گام‌هاي مهم و اساسي بردارد. در اين راستا با آگاهي بخشيدن و ترغيب بهره‌برداران خصوصي و دولتي و انجام مطالعات بنيادي از مرحله ارزيابي تا توليد اقتصادي، مي‌توان ضمن كاهش جدي خطرات انفجار و كاهش گاز گلخانه‌اي به‌طور محلي و منطقه¬اي، سبب شكوفايي اقتصادي در منطقه نيز شود. چرا كه با بهره‌برداري از اين گاز و افزايش حاشيه سود توليد، معدن‌كاري زغال در ايران اقتصادي¬تر و قابل توجيه‌تر خواهد شد.
 
قیمت: 500000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

مباني تكميل چاهحقوق نفت و گازخواص سنگ و سيال مخازن هيدروكربوري - ترجمه دندكار-

مهندسي عايق و فشار قويازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)ازدياد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ويلهايت)

كاربرد تكنولوژي ليزر Pullsed nd:yag در حفاري چاه هنمودارگيري نگارهاي توليد و آموزش نرم‌افزار Emeraudروش‌هاي ازدياد برداشت نفت‌سنگين و ماسه‌هاي قيري