تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (3)

كتاب نگرشي بر اصول و مباني معماري و شهرسازي
ناشر: ستايش
پديدآور: سوسن اژدر
قيمت: 120000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 108000 ريال
كتاب نگرشي بر تحليل فضاهاي شهري (با تاكيد بر فرآيند بصري - مكاني)
ناشر: ستايش
پديدآور: سوسن اژدر
قيمت: 110000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 99000 ريال
كتاب نگرشي بر شناخت مصالح ساختماني و روش هاي اجرا
ناشر: حاير
پديدآور: سوسن اژدر
قيمت: 320000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 288000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1