تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (3)

كتاب سيستم هاي نفتي ايران و توزيع امروزي ميدان هاي نفت و گاز در كمربند چين خوردگي
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: محمد كسايي نجفي
قيمت: 150000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 135000 ريال
كتاب سيستمهاي نفتي ايران
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: محمد كسايي نجفي
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 171000 ريال
كتاب سيستم نفتي از سنگ منشاء تا تله هيدروكربني
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: محمد كسايي نجفي
قيمت: 600000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 570000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1