تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (4)

كتاب نقل و انتقال ايمن مواد نفتي سبك
ناشر: يزدا،برگا
پديدآور: محسن قديري
قيمت: 100000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 100000 ريال
كتاب ذخاير و منابع نفت
ناشر: برگا
پديدآور: فربد دهقان
قيمت: 120000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 120000 ريال
كتاب نفت در عصر جديد
ناشر: برگا
پديدآور: فربد دهقان
قيمت: 80000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 80000 ريال
كتاب تاريخچه نفت
ناشر: برگا
پديدآور: محمد پيروزمند
قيمت: 80000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 80000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1