ليست كتاب هاي علي اكبر رحماني
تعداد يافت شده (۱۲)
صفحه ۱ از ۱
زمین شیمی و زمین شناسی نفت جا ...
 • آفتاب اندیشه

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

فیزیک سنگ تیاب
 • آفتاب اندیشه

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰

کانی ها و سنگ های صنعتی (دوره ...
 • آلای اندیشه

۸۶۰۰۰۰ ۸۱۷۰۰۰

اصول فیزیکی تحلیل حوضه ی رسوبی
 • آلای اندیشه

۲۶۰۰۰۰ ۲۴۷۰۰۰

اصول مدلسازی سامانه های حوضه و ...
 • آلای اندیشه

۲۷۰۰۰۰ ۲۵۶۵۰۰

زمین آمار و زمین شناسی نفت
 • آفتاب اندیشه

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

شبیه سازی پیشرفته ی مخزن نفت
 • آلای اندیشه

۱۸۰۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰

شبیه سازی کاربردی اساسی مخزن ( ...
 • آلای اندیشه

۴۹۵۰۰۰ ۴۷۰۲۵۰

فرهنگ واژگان نفت و گاز (دوره چ ...
 • آفتاب اندیشه

۱۱۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰

معدنکاری زیستی
 • آلای اندیشه

۱۶۵۰۰۰ ۱۵۶۷۵۰

هیدروآئرومکانیک کاربردی در حفا ...
 • آلای اندیشه

۲۵۰۰۰۰ ۲۳۷۵۰۰