ليست كتاب با موضوع مهندسي مخازن زيرزميني
تعداد يافت شده (۱۴)
صفحه ۱ از ۱
اصول مهندسی بهره برداری (طارق ...
 • ستایش

۱۸۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰

اصول مهندسی بهره برداری (طارق ...
 • ستایش

۱۸۵۰۰۰ ۱۶۶۵۰۰

اصول مهندسی بهره برداری (طارق ...
 • ستایش

۱۸۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰

اصول مهندسی بهره برداری (طارق ...
 • انتشارات ستایش

۳۲۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰

اصول مهندسی بهره‌برداری از منا ...
 • راه نوین

۱۳۸۰۰۰ ۱۳۸۰۰۰

اصول مهندسی مخازن شکافدار با ر ...
 • انتشارات ستایش

۲۶۰۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰

اصول مهندسی مخزن (2)
 • انتشارات ستایش

۲۸۵۰۰۰ ۲۵۶۵۰۰

تخمین مخازن در چاه های اکتشافی
 • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

خواص سنگ مخازن هیدروکربوری
 • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

خواص سنگ های مخازن نفت و گاز
 • انتشارات ستایش

۴۴۰۰۰۰ ۳۹۶۰۰۰

خواص سنگ های مخازن نفت و گاز ( ...
 • انتشارات ستایش

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰

خواص سنگ های مخازن نفت و گاز ( ...
 • موسسه ‌انتشارات ‌ستایش

۱۶۲۰۰۰ ۱۴۵۸۰۰