ليست كتاب با موضوع چاه هاي نفت - آزمايش
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
اصول چاه نگاری (چاه پیمایی و ن ...
  • موسسه ‌انتشارات ‌ستایش

۱۴۸۰۰۰ ۱۳۳۲۰۰

اصول چاه نگاری (چاه پیمایی و ن ...
  • انتشارات ستایش

۳۳۵۰۰۰ ۳۰۱۵۰۰

تحلیل نوین چاه آزمایی
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

چاه آزمایی پیشرفته
  • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰

چاه آزمایی کاربردی
  • انتشارات ستایش

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰

مبانی چاه آزمایی با رویکردی بر ...
  • انتشارات ستایش

۲۸۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Saphir & ...
  • ستایش

۱۸۵۰۰۰ ۱۶۶۵۰۰