ليست كتاب با موضوع چاه هاي نفت - نمودارگيري
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
اصول چاه نگاری و ارزیابی سازند ...
  • انتشارات ستایش

۳۸۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰

اصول رخساره های الکتریکی acies ...
  • انتشارات ستایش

۳۸۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰

نمودارگیری نگارهای تولید و آمو ...
  • انتشارات ستایش

۴۸۰۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰