مشخصات کتاب

products
قیمت:
۷۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۶۴۸۰۰۰ ريال

مهندسی بهره برداری مخازن هیدروکربوری (ترجمه قلم بر)


شابک:
تعداد صفحات :۵۲۸

سال چاپ:۱۳۹۴


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
كتاب پيش رو در چهار بخش به طور كلي به تشريح وظايف مربوط به مهندس بهره بردار پرداخته است:
بخش اول شامل هشت فصل است. فصل اول مقدمه اي براي سيستم بهره برداري نفت ارائه مي دهد. فصل دوم خواص نفت و گاز طبيعي را سندسازي مي كند كه براي طراحي و تحليل سيستم هاي توليد نفت و گاز ضروري است. فصل سوم تا ششم عملكرد چاه هاي نفت و گاز را با جزئيات پوشش مي دهد. فصل هفتم روش هاي استفاده شده براي تحليل اقتصادي پيش بيني توليد چاه را ارائه مي دهد و فصل هشتم مدل هاي تجربي تحليل كاهش توليد را توصيف مي كند. بخش دوم شامل سه فصل است كه اصول و قواعد طراحي و انتخاب اجزاي اصلي سيست توليد نفت را ارائه مي دهد. فصل نهم طراحي لوله مغزي را عنوان قرار داده و فصل دهم قاعده ي سرانگشتي براي انتخاب اجزاي سيستم هاي جداساز و جداساز آب، فصل يازدهم اصول انتخاب پمپ هاي مايع، متراكم كننده هاي گاز و خطوط لوله ي انتقال نفت و گاز را به تفصيل شرح مي دهد. بخش سوم از سه فصل تشكيل شده است. فصل دوازدهم مقدمه اي از سيستم پمپاژ ميله مكنده و روش هاي طراحي آن را ارائه مي دهد. فصل سيزدهم به طور مختصر روش فرازآوري گاز را توصيف كرده و فصل چهاردهم يك ديد كلي از ساير روش هاي فرازآوري مصنوعي و روش هاي طراحي را توصيف كرده است.
بخش چهارم شامل چهار فصل مي باشد كه روش هاي افزايشي توليد را مخاطب قرار داده است. فصل پانزدهم چگونگي تشخيص مشكلات چاه را توصيف و فصل شانزدهم مربوط به طراحي وظايف اسيدكاري است. فصل هفدهم راهنمايي براي ايجاد شكاف هيدروليكي و وظيفه ي ارزيابي روش ها را بررسي و فصل هجدهم برخي اطلاعات مرتبط با روش هاي بهينه سازي توليد را ارائه مي دهد.

کتابهای مرتبط

  • عابد
  • عيسي فرهادي ، ايمان جعفرزاده

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ریال

آموزش کاربردی مباحث مهندسی شیمی و نفت با MATLAB