مشخصات کتاب

products
قیمت:
۳۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۲۹۷۰۰۰ ريال

مفاهیم مخازن شیل گازی


شابک:
تعداد صفحات :۲۷۲

سال چاپ:۱۳۹۷


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
بطور معمول ديدگاه مطالعات مخزن بر پايه انتخاب پتانسيل هيدروكربوري در زون‌هايي است كه بدون شيل و به صورت مرسوم تميز مي‌باشند .خارج از اين ديدگاه منابع مخازن هيدروكربوري از اين نوع سريعاً روبه كاهش مي‌باشد. از طرفي با توجه به مصرف جهاني روبه رشد اين انرژي در سال‌هاي آتي نياز به پيدا كردن ذخايري براي جايگزيني مي‌باشد.
به‌طور صريح منابع هيدروكربن از مخازن متعارف به‌شدت در حال كاهش است. در سال‌هاي اخير نگاه ويژه به ذخاير و منابع مختلف نامتعارف شامل مخازن گازي Tight، شيل‌گازي، متان لايه ذغالي، مخازن نفتي Tight و شيل نفتي مي‌باشند. اين اثر به مباحث گاز نامتعارف، مروري بر مخزن شيل گازي، خصوصيات زمين‌شناسي، مشخصات مخازن شيل‌ گازي، سيستم شكستگي طبيعي، جريان غيردارسي، مدلسازي عددي، آناليز عملكرد مخزن، ارزيابي پتروفيزيكي، آناليز چاه‌نگاري، تعيين چگالي كروژن، تعيين شاخص شكنندگي، تعيين ناهمسانگردي، پيش‌بيني فشار منفذي و هندسه منافذ سازندهاي شيل گازي پرداخته است. در پيوست براي تمرين به محاسبات ارزيابي پتروفيزيكي مربوط به مخازن شيل گازي نيز اشاره شده است.
در تاليف اين اثر از كتاب integrative Understanding of Shale Gas Reservoirs انتشارات Springer، مولفان: Sang lee , Tae Hong Kim و كتاب
Fundamental of GAS Shale Reservoirs تاليف دكتر محمدرضا رضايي استفاده
شده است.

کتابهای مرتبط