كتابهاي جديد

حقوق نفت و گاز


در فصل اول اين كتاب تشكيل نفت، تركيبات و ناخالصي هاي آن و فرآورده ها و محصولات نفتي توضيح داده شده است. در فصل دوم عمليات بالادستي و پايين دستي به زبان ساده و غيرفني بيان شده و در فصل سوم مفهوم حقوق نفت، قلمرو و ماهيت آن بحث مي شود. در فصل چهارم، پيشينه و سابقه حقوق نفت در ايران به اجمال بررسي گرديده و در فصل پنجم مالكيت بر منابع نفت و گاز بررسي مي شود. در فصل ششم اصل حاكميت دائمي كشورها بر منابع نفت و گاز خود مورد بررسي قرار گرفته و در فصل هفتم حاكميت يك كشور بر درياهاي مجاور بررسي شده، موضع حقوق بين الملل در اين زمينه بحث مي گردد. در فصل هشتم به تفصيل بحث بهره برداري از ميادين مشترك بيان مي شود. در فصل نهم حضور و مشاركت بخش خصوصي در عمليات نفتي و صنعت نفت بيان مي گردد. انواع قراردادهاي نفتي در فصل دهم بررسي شده و فصل يازدهم، دوازدهم و سيزدهم روي قراردادهاي بالادستي تمركز دارد. در فصل چهاردهم نفت و سازمان هاي بين المللي از قبيل اوپك، آژانس بين المللي انرژي، اوپك گازي و امثال آن بررسي شده اند و در فصل پانزدهم ملاحظات زيست محيطي در انجام عمليات نفتي بررسي گرديده و در فصل آخر روش هاي حل و فصل اختلافات نفتي بيان شده است.
 
قیمت: 430000ریال
خواص سنگ و سيال مخازن هيدروكربوري - ترجمه دندكار- (جلد اول)


با گسترش شاخه‌هاي مختلف علمي در عصر جديد، نياز به ترجمه‌ي تخصصي متون و آثار هر شاخه از زبان مبدأ، امري ضروري است. رشته‌ي مهندسي نفت نيز از اين قاعده مستثني نبوده و فراگيري اصول و مباني اوليه‌ي آن نيازمند دسترسي به آثار و منابع منتشرشده در اين حوزه است. كتاب خواص سنگ و سيالات مخزن نفتي تأليف دندكار از منابع ارزشمند مهندسي نفت است كه به‌طور كاملاً مجزا به دو مبحث خواص سنگ‌هاي مخزن و خواص سيالات مخزن مي‌پردازد. اين كتاب سال‌هاست كه به‌عنوان مرجعي مناسب، به‌ويژه در بحث خواص سنگ‌هاي مخزن، توسط دانشجويان و مهندسي نفت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لذا در اينجا به ترجمه‌ي بخش‌هاي مرتبط با خواص سنگ اين اثر (ويرايش دوم) پرداخته شده است.
 
قیمت: 360000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

مهندسي عايق و فشار قويازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)ازدياد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ويلهايت)

كاربرد تكنولوژي ليزر Pullsed nd:yag در حفاري چاه هنمودارگيري نگارهاي توليد و آموزش نرم‌افزار Emeraudروش‌هاي ازدياد برداشت نفت‌سنگين و ماسه‌هاي قيري

مباني و استراتژي هاي شركت‌هاي اكتشاف و توليد مباني مهندسي مخازن نفت و گاز با رويكرد ارزيابي و تمهندسي مخزن - مباني، مديريت و شبيه سازي در مخازن م