كتاب مهندسي تكنولوژي حفاري

تاريخ انتشار:02/12/1396


کتاب تکنولوژی حفاری با ترجمه مترجم: نظری حامد  
مترجم: سریع‌القلم لادن
به بازار آمد