خواص سنگ و سيال مخازن هيدروكربوري - ترجمه دندكار- مهندسي عايق و فشار قويازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)ازدياد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ويلهايت)

كاربرد تكنولوژي ليزر Pullsed nd:yag در حفاري چاه هنمودارگيري نگارهاي توليد و آموزش نرم‌افزار Emeraudروش‌هاي ازدياد برداشت نفت‌سنگين و ماسه‌هاي قيري مباني و استراتژي هاي شركت‌هاي اكتشاف و توليد

مباني مهندسي مخازن نفت و گاز با رويكرد ارزيابي و تمهندسي مخزن - مباني، مديريت و شبيه سازي در مخازن مفرهنگ واژگان نفت و گاز (دوره چهار جلدي)سيالات حفاري زمين گرمايي

آموزش كاربردي نرم افزار Geolog (با CD‌ نرم افزار)مهندسي حفاري كاربردي (جلد دوم) فصول 5 و 6 و 7 و 8 زمين شناسي عمومي- GENERAL GEOLOGYزمين شناسي ساختماني- STRUCTURAL GEOLOGY

آزمايشگاه مهندسي حفاريخودآموز سريع مهندسي خطوط لولهخودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوشچگونه ماشين هاي شيميايي بسازيم؟ (Chem-E-Car)

كنترل فوران چاه هاي نفت و گازگفتار پدر علم زلزله شناسي ايران، دكتر بهرام عكاشهترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)بهينه سازي حفاري

اصول و روش هاي آناليز رخساره هاي زيرسطحي (با DVD)ازدياد برداشت كاربردي نفت سنگين (فاروق علي)شناسايي كاني هاي رسي به روش طيف سنجي پراش پرتو ايكافزايش توليد چاه محور - مشكلات توليد، علت يابي و ا

زمين آمار كاربردي در توصيف مخازنمرجع آموزش نرم افزار PROSPER (با DVD)مرجع آموزش تصويري نرم افزار Drilling Office (با DVاستخراج فلزات با فرآيندهاي هيدرومتالورژي

اصول طراحي مخازن همزن دارآناليز داده هاي لرزه اي (OZ YILMAZ)- جلد اولطراحي شكاف هيدروليكي خواص سيال ها و سنگ هاي مخزن (طارق احمد)- جلد سوم

جريان سيال در محيط متخلخلبرنامه نويسي با نرم افزار MATLAB در مهندسي نفت (با مديريت بحران در فوران چاه هاي نفت و گازمغزه گيري (مباني مغزه گيري در صنعت نفت)

مهندسي بهره برداري مخازن هيدروكربوريآشنايي با مهندسي شيمياصول مهندسي حفاري (تجديد چاپ) مهندسي بهره برداري نفت و گاز طبيعي (ترجمه Petrole

مرجع آموزش كاربردي نرم افزار Petrell (با CD) حفاري انحرافي پيشرفتهمباني چاه آزمايي با رويكردي بر اندازه گيري هاي درواسيدكاري در چاه هاي ميادين نفتي و گازي

زمين شناسي نفت و آشنايي با مهندسي نفت زمين شناسي فيزيكي (عمومي) - با CDمهندسي بهره برداري مخازن هيدروكربوري (ترجمه قلم بركنترل آلودگي در واحدهاي نفت، گاز و پتروشيمي

آموزش كاربردي نرم افزار Log Plot (با CD)شبيه سازي مخزن با استفاده از نرم افزار Eclipse (بامقدمه اي بر مهندسي مخازن نفت (جلد اول) - زولوتخينEnglish for Petroleum Engineers

اكتشاف هيدروكربن با استفاده از تكنيك AVO در داده هكاهنده هاي سرچاهي و معادله هاي آن ها مقدمه اي بر مهندسي حفاري توصيف چينه نگاري مخزن - كتاب مرجع اكتشاف نفت و تو

آموزش نر م افزار Drilling Office (طراحي و مهندسي عمهندسي مته هاي حفاريتكنولوژي حفاري (ويرايش دوم)مديريت توليد آب در مخازن نفت و گاز

تنش هاي برجا و ژئومكانيك مخازن هيدروكربوريمباني نظري و كاربردي عمليات چاه آزمايي با آموزش نرپتروفيزيك (جبار تياب)كاربرد مكانيك سنگ در مهندسي نفت

اصول مهندسي مخازن شكافدار با رويكرد مشخصه سازي و اپتروفيزيك (Crain Petrophysical)دانشنامه واژگان ژئوفيزيك (دوره دو جلدي) صد سال با صنعت Offshore در ايران و جهان

سيستم هاي كنترل خطي (كتاب مرجع)سيال حفاري كاربرديطرح تكميل چاه (WELL COMPLETION)حفاري جهت دار (اصول و مباني كاربردي)

English for Petroleum Engineering Studentsاصول زمين شناسي ساختماني و زمين ساختتشريح مسائل كتاب جامع مهندسي مخازن هيدروكربوري (حلخواص سنگ هاي مخازن نفت و گاز (پتروفيزيك)

مرجع آموزش نرم افزار Saphir & Topaze تخمين مخازن در چاه هاي اكتشافيزمين شناسي و اكتشاف نفت به زبان سادهذخيره سازي هيدروكربن ها در مغارهاي نمكي

اصول مهندسي سيالات حفاريمرجع آموزش نرم افزار Geologسيستم هاي بهره برداري مخازن هيدروكربوري (اكونومايدمكانيك سنگ

مباني چاه پيمايي مهندسي بهره برداريتفسير داده هاي ژئوفيزيكي در مهندسي نفت و گازيون زدايي از آب و فرآيندهاي شيميايي (با استفاده از

خواص سنگ هاي مخازن نفت و گازاطلس دروس اختصاصي كنكور مهندسي نفت مرجع آموزش نرم افزار Petrel با نگرشي بر مدل سازي آزمايشگاه خواص سنگ و سيال مخزن

مرجع آموزش نرم افزار Eclipse 100, PVTi, Flogrid & كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در علوم مهندسيشيمي هتروسيكلتشريح مسائل فشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخا

كليات اقتصاد و مهندسي در صنايع نفت (نفت-پالايش-پتراصول مهندسي و عمليات كنترل فوران و مهار چاه هاي نفاصول مهندسي مخزن (2)خطوط لوله دريايي

اصول چاه نگاري (چاه پيمايي و نمودارگيري از چاه)خواص سنگ مخازن هيدروكربوريمهندسي حفاري در ميادين نفتي (1)اصول مهندسي بهره برداري (طارق 2)

خواص سنگ و جريان سيال در مخازن هيدروكربوري (طارق ا كابل هاي قدرت زيردرياييژئوفيزيك ميداني (جان ميلسوم) مدارهاي الكتريكي جريان متناوب

چاه آزمايي (برداروت) اصول جريان سيالات چندفازي در محيط هاي متخلخل (مارچاه آزمايي كاربرديآسفالتين

آسفالتين و واكستف جوشي در فاز مايعمهندسي مخازن گاز ميعاني-اصول مهندسي مخزن (4)اصول مديريت مخازن هيدروكربوري

اصول مهندسي مخزن (1) به انضمام خواص سنگ و سيال مخااصول مدل سازي و شبيه سازي مخازن هيدروكربورياصول مهندسي مخازن هيدروكربوري - طارق احمد 1نكات كليدي و مجموعه سوالات اصول مهندسي حفاري

نكات كليدي و مجموعه سوالات اصول مهندسي بهره برداراصول مهندسي بهره برداري و توليد - جلد سوماصول مهندسي بهره برداري و توليد - جلد دوماصول مدل سازي زمين آماري جريان سيالها در محيطهاي م

چاه نگاري پيشرفتهاصول پتروفيزيكاصول چاه پيمايي مسائل كاربردي در ژئوفيزيك اكتشافي

اصول چاه آزمايي (ويرايش جديد)چاه آزمايي - جان ليفشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخازن (PVT علي خواص سيالات مخازن هيدروكربوري (PVT‌ مك كين)

اصول مطالعه يكپارچه مخازن هيدروكربوريمرجع آموزش برنامه‌نويسي به زبان Cاصول و مباني سيستمهاي هيدروليك صنعتيتجهيزات دكل حفاري

اصول مهندسي بهره‌برداري و توليد - جلد اولاصول جريان سيالات دوفازي