آموزش كاربردي نرم افزار Geolog (با CD‌ نرم افزار)مهندسي حفاري كاربردي (جلد دوم) فصول 5 و 6 و 7 و 8 زمين شناسي عمومي- GENERAL GEOLOGYزمين شناسي ساختماني- STRUCTURAL GEOLOGY

آزمايشگاه مهندسي حفاريخودآموز سريع مهندسي خطوط لولهخودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوشچگونه ماشين هاي شيميايي بسازيم؟ (Chem-E-Car)

كنترل فوران چاه هاي نفت و گازگفتار پدر علم زلزله شناسي ايران، دكتر بهرام عكاشهترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)بهينه سازي حفاري

اصول و روش هاي آناليز رخساره هاي زيرسطحي (با DVD)ازدياد برداشت كاربردي نفت سنگين (فاروق علي)شناسايي كاني هاي رسي به روش طيف سنجي پراش پرتو ايكافزايش توليد چاه محور - مشكلات توليد، علت يابي و ا

زمين آمار كاربردي در توصيف مخازنمرجع آموزش نرم افزار PROSPER (با DVD)مرجع آموزش تصويري نرم افزار Drilling Office (با DVاستخراج فلزات با فرآيندهاي هيدرومتالورژي

اصول طراحي مخازن همزن دارآناليز داده هاي لرزه اي (OZ YILMAZ)- جلد اولطراحي شكاف هيدروليكي خواص سيال ها و سنگ هاي مخزن (طارق احمد)- جلد سوم

جريان سيال در محيط متخلخلبرنامه نويسي با نرم افزار MATLAB در مهندسي نفت (با مديريت بحران در فوران چاه هاي نفت و گازمغزه گيري (مباني مغزه گيري در صنعت نفت)

مهندسي بهره برداري مخازن هيدروكربوريآشنايي با مهندسي شيمياصول مهندسي حفاري (تجديد چاپ) مهندسي بهره برداري نفت و گاز طبيعي (ترجمه Petrole

مرجع آموزش نرم افزار Petrell (با CD) حفاري انحرافي پيشرفتهمباني چاه آزمايي با رويكردي بر اندازه گيري هاي درواسيدكاري در چاه هاي ميادين نفتي و گازي

زمين شناسي نفت و آشنايي با مهندسي نفت زمين شناسي فيزيكي (عمومي) - با CDمهندسي بهره برداري مخازن هيدروكربوري (ترجمه قلم بركنترل آلودگي در واحدهاي نفت، گاز و پتروشيمي

آموزش كاربردي نرم افزار Log Plot (با CD)شبيه سازي مخزن با استفاده از نرم افزار Eclipse (بامقدمه اي بر مهندسي مخازن نفت (جلد اول) - زولوتخينEnglish for Petroleum Engineers

اكتشاف هيدروكربن با استفاده از تكنيك AVO در داده هكاهنده هاي سرچاهي و معادله هاي آن ها مقدمه اي بر مهندسي حفاري توصيف چينه نگاري مخزن - كتاب مرجع اكتشاف نفت و تو

آموزش نر م افزار Drilling Office (طراحي و مهندسي عمهندسي مته هاي حفاريتكنولوژي حفاري (ويرايش دوم)مديريت توليد آب در مخازن نفت و گاز

تنش هاي برجا و ژئومكانيك مخازن هيدروكربوريمباني نظري و كاربردي عمليات چاه آزمايي با آموزش نرپتروفيزيك (جبار تياب)كاربرد مكانيك سنگ در مهندسي نفت

اصول مهندسي مخازن شكافدار با رويكرد مشخصه سازي و اپتروفيزيك (Crain Petrophysical)دانشنامه واژگان ژئوفيزيك (دوره دو جلدي) صد سال با صنعت Offshore در ايران و جهان

سيستم هاي كنترل خطي (كتاب مرجع)سيال حفاري كاربرديطرح تكميل چاه (WELL COMPLETION)حفاري جهت دار (اصول و مباني كاربردي)

English for Petroleum Engineering Studentsاصول زمين شناسي ساختماني و زمين ساختتشريح مسائل كتاب جامع مهندسي مخازن هيدروكربوري (حلخواص سنگ هاي مخازن نفت و گاز (پتروفيزيك)

مرجع آموزش نرم افزار Saphir & Topaze تخمين مخازن در چاه هاي اكتشافيزمين شناسي و اكتشاف نفت به زبان سادهذخيره سازي هيدروكربن ها در مغارهاي نمكي

اصول مهندسي سيالات حفاريمرجع آموزش نرم افزار Geologسيستم هاي بهره برداري مخازن هيدروكربوري (اكونومايدمكانيك سنگ

مباني چاه پيمايي مهندسي بهره برداريتفسير داده هاي ژئوفيزيكي در مهندسي نفت و گازخواص سنگ هاي مخازن نفت و گاز

اطلس دروس اختصاصي كنكور مهندسي نفت مرجع آموزش نرم افزار Petrel با نگرشي بر مدل سازي آزمايشگاه خواص سنگ و سيال مخزنمرجع آموزش نرم افزار Eclipse 100, PVTi, Flogrid &

كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در علوم مهندسيشيمي هتروسيكلتشريح مسائل فشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخاكليات اقتصاد و مهندسي در صنايع نفت (نفت-پالايش-پتر

اصول مهندسي و عمليات كنترل فوران و مهار چاه هاي نفاصول مهندسي مخزن (2)كابل هاي قدرت زيردرياييخطوط لوله دريايي

اصول چاه نگاري (چاه پيمايي و نمودارگيري از چاه)خواص سنگ مخازن هيدروكربوريمهندسي حفاري در ميادين نفتي (1)اصول مهندسي بهره برداري (طارق 2)

خواص سنگ و جريان سيال در مخازن هيدروكربوري (طارق اژئوفيزيك ميداني مدارهاي الكتريكي جريان متناوب چاه آزمايي (برداروت)

اصول جريان سيالات چندفازي در محيط هاي متخلخل (مارچاه آزمايي كاربرديآسفالتينآسفالتين و واكس

تف جوشي در فاز مايعمهندسي مخازن گاز ميعاني-اصول مهندسي مخزن (4)اصول مديريت مخازن هيدروكربورياصول مهندسي مخزن (1) به انضمام خواص سنگ و سيال مخا

اصول مدل سازي و شبيه سازي مخازن هيدروكربورياصول مهندسي مخازن هيدروكربوري - طارق احمد 1نكات كليدي و مجموعه سوالات اصول مهندسي حفاري نكات كليدي و مجموعه سوالات اصول مهندسي بهره بردار

اصول مهندسي بهره برداري و توليد - جلد سوماصول مهندسي بهره برداري و توليد - جلد دومچاه نگاري پيشرفتهاصول پتروفيزيك

اصول چاه پيمايي مسائل كاربردي در ژئوفيزيك اكتشافياصول چاه آزماييچاه آزمايي - جان لي

فشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخازنخواص سيالات مخازن هيدروكربوري اصول مطالعه يكپارچه مخازن هيدروكربوريمرجع آموزش برنامه‌نويسي به زبان C

اصول و مباني سيستمهاي هيدروليك صنعتيتجهيزات دكل حفارياصول مهندسي بهره‌برداري و توليد - جلد اولاصول جريان سيالات دوفازي