مشخصات كتاب


معرفی به دوستان

مفاهيم مخازن شيل گازي
موضوع:
مخزن هاي گاز شيل
پديدآورنده:
ترجمه و تاليف:محمد اصلاحاتي
ترجمه و تاليف:بي تا ارباب
ناشر:

انتشارات ستايش

272 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1100 نسخه
978-600-7445-94-5
تاريخ نشر:1397
قيمت :330000 ريال
قيمت انتشارات ستایش :297000 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :
بطور معمول ديدگاه مطالعات مخزن بر پايه انتخاب پتانسيل هيدروكربوري در زون‌هايي است كه بدون شيل و به صورت مرسوم تميز مي‌باشند .خارج از اين ديدگاه منابع مخازن هيدروكربوري از اين نوع سريعاً روبه كاهش مي‌باشد. از طرفي با توجه به مصرف جهاني روبه رشد اين انرژي در سال‌هاي آتي نياز به پيدا كردن ذخايري براي جايگزيني مي‌باشد. به‌طور صريح منابع هيدروكربن از مخازن متعارف به‌شدت در حال كاهش است. در سال‌هاي اخير نگاه ويژه به ذخاير و منابع مختلف نامتعارف شامل مخازن گازي Tight، شيل‌گازي، متان لايه ذغالي، مخازن نفتي Tight و شيل نفتي مي‌باشند. اين اثر به مباحث گاز نامتعارف، مروري بر مخزن شيل گازي، خصوصيات زمين‌شناسي، مشخصات مخازن شيل‌ گازي، سيستم شكستگي طبيعي، جريان غيردارسي، مدلسازي عددي، آناليز عملكرد مخزن، ارزيابي پتروفيزيكي، آناليز چاه‌نگاري، تعيين چگالي كروژن، تعيين شاخص شكنندگي، تعيين ناهمسانگردي، پيش‌بيني فشار منفذي و هندسه منافذ سازندهاي شيل گازي پرداخته است. در پيوست براي تمرين به محاسبات ارزيابي پتروفيزيكي مربوط به مخازن شيل گازي نيز اشاره شده است. در تاليف اين اثر از كتاب integrative Understanding of Shale Gas Reservoirs انتشارات Springer، مولفان: Sang lee , Tae Hong Kim و كتاب Fundamental of GAS Shale Reservoirs تاليف دكتر محمدرضا رضايي استفاده شده است.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: