ليست كتاب با موضوع اكتشاف هاي زيرزميني- روشهاي ژئوفيزيكي
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکت ...
  • انتشارات ستایش

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰

تفسیر داده های ژئوفیزیکی در مه ...
  • انتشارات ستایش

۷۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰

ژئوفیزیک میدانی (جان میلسوم)
  • انتشارات ستایش

۳۲۰۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰