فهرست شماره حساب ها براي پرداخت پول

   شماره حساب و شماره کارتهای انتشارات جهت واریز وجه:

     1- بانک ملت به نام علی اکبر حائری
       شماره حساب 4859165123

       شماره کارت 8991-8402-3379-6104

 

     2- بانک صادرات به نام علی اکبر حائری

       شماره حساب 0211609999003

       شماره کارت 8107-0007-6975-6037