فهرست شماره حساب ها براي پرداخت پول

   شماره حساب و شماره کارت انتشارات جهت واریز وجه:

     1- بانک ملت به نام علی اکبر حائری
       شماره حساب 4859165123

       شماره کارت 8991-8402-3379-6104