ليست كتاب هاي بابك مرادي
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
ازدیاد برداشت نفت جلد اول (ترج ...
  • انتشارات ستایش

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰

اسیدکاری در چاه های میادین نفت ...
  • انتشارات ستایش

۲۲۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰

ترشوندگی سنگ مخزن (دونالدسون)
  • انتشارات ستایش

۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰

تشریح مسائل فشار، حجم، دما و ر ...
  • انتشارات ستایش

۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰

سیستم های بهره برداری مخازن هی ...
  • انتشارات ستایش

۵۵۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰

شبیه سازی مخزن با استفاده از ن ...
  • انتشارات ستایش به سفارش شرکت م ...

۳۲۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰

فشار، حجم، دما و رفتار فازی سی ...
  • انتشارات ستایش

۴۴۰۰۰۰ ۳۹۶۰۰۰