ليست كتاب هاي ايمان جعفري
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
تشریح مسائل فشار، حجم، دما و ر ...
  • انتشارات ستایش

۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰

فشار، حجم، دما و رفتار فازی سی ...
  • انتشارات ستایش

۴۴۰۰۰۰ ۳۹۶۰۰۰

مدیریت تولید آب در مخازن نفت و ...
  • انتشارات ستایش

۲۸۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰