ليست كتاب هاي سيدرضا مهرنيا
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
کاربرد زمین آمار در مدلسازی و ...
  • انتشارات ستایش

۱۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰

هندسه طلایی طبیعت (علوم زمین)
  • انتشارات ستایش

۷۲۰۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰