ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۶۱)
صفحه ۱ از ۱۳
تنش های برجا و ژئومکانیک مخاز ...
 • انتشارات ستایش

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰

توصیف چینه نگاری مخزن کتاب مر ...
 • انتشارات ستایش

۳۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰

صد سال با صنعت Offshore در ای ...
 • انتشارات ستایش

۲۳۰۰۰۰۰ ۲۰۷۰۰۰۰

کابل های قدرت زیردریایی
 • انتشارات ستایش

۲۲۰۰۰۰۰ ۱۸۷۰۰۰۰

مرجع مهندسی مته های حفاری (به ...
 • انتشارات ستایش به سفارش گروه م ...

۲۲۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰

مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکت ...
 • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰

مقدمه ای بر مهندسی حفاری
 • انتشارات ستایش

۱۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰

مهندسی بهره برداری نفت و گاز ...
 • انتشارات ستایش

۲۱۰۰۰۰۰ ۱۷۸۵۰۰۰

نکات کلیدی و مجموعه سوالات اص ...
 • انتشارات ستایش

۲۸۰۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰۰

English for Petroleum Engineer ...
 • انتشارات ستایش

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰

English for Petroleum Engineer ...
 • انتشارات ستایش

۲۲۰۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰۰

آزمایشگاه خواص سنگ و سیال مخزن
 • انتشارات ستایش

۱۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰