ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۵۹)
صفحه ۱ از ۱۳
تنش های برجا و ژئومکانیک مخاز ...
 • انتشارات ستایش

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰

توصیف چینه نگاری مخزن کتاب مر ...
 • انتشارات ستایش

۳۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰

چاه آزمایی (برداروت)
 • انتشارات ستایش

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰

حفاری انحرافی پیشرفته
 • انتشارات ستایش

۳۸۰۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰۰

خواص سیال ها و سنگ های مخزن ( ...
 • انتشارات ستایش

۳۸۰۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰۰

صد سال با صنعت Offshore در ای ...
 • انتشارات ستایش

۲۳۰۰۰۰۰ ۲۰۷۰۰۰۰

کابل های قدرت زیردریایی
 • انتشارات ستایش

۲۲۰۰۰۰۰ ۱۸۷۰۰۰۰

کاربرد زمین آمار در مدلسازی و ...
 • انتشارات ستایش

۲۵۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰

مبانی و استراتژی های شرکت‌های ...
 • انتشارات ستایش

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰

مدیریت بحران در فوران چاه های ...
 • انتشارات ستایش

۲۵۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Petrel ب ...
 • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰

مرجع مهندسی مته های حفاری (به ...
 • انتشارات ستایش به سفارش گروه م ...

۲۲۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰