ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۶۲)
صفحه ۱ از ۱۴
تنش های برجا و ژئومکانیک مخاز ...
 • انتشارات ستایش

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰

توصیف چینه نگاری مخزن کتاب مر ...
 • انتشارات ستایش

۳۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰

صد سال با صنعت Offshore در ای ...
 • انتشارات ستایش

۲۳۰۰۰۰۰ ۲۰۷۰۰۰۰

کابل های قدرت زیردریایی
 • انتشارات ستایش

۲۲۰۰۰۰۰ ۱۸۷۰۰۰۰

مرجع مهندسی مته های حفاری (به ...
 • انتشارات ستایش به سفارش گروه م ...

۲۲۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰

مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکت ...
 • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰

English for Petroleum Engineer ...
 • انتشارات ستایش

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰

English for Petroleum Engineer ...
 • انتشارات ستایش

۲۵۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰

آزمایشگاه خواص سنگ و سیال مخزن
 • انتشارات ستایش

۱۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰

آزمایشگاه مهندسی حفاری
 • انتشارات ستایش

۱۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰

آزمایشگاه، مدل سازی و تعیین مش ...
 • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰

آسفالتین
 • انتشارات ستایش به سفارش شرکت ن ...

۱۱۰۰۰۰۰ ۸۸۰۰۰۰