ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۴۹)
صفحه ۱ از ۱۲
تنش های برجا و ژئومکانیک مخاز ...
 • انتشارات ستایش

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰

توصیف چینه نگاری مخزن کتاب مر ...
 • انتشارات ستایش

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰

چاه آزمایی (برداروت)
 • انتشارات ستایش

۴۶۰۰۰۰ ۴۱۴۰۰۰

حفاری انحرافی پیشرفته
 • انتشارات ستایش

۱۱۵۰۰۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰

خواص سیال ها و سنگ های مخزن ( ...
 • انتشارات ستایش

۸۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰

صد سال با صنعت Offshore در ای ...
 • انتشارات ستایش

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰

کابل های قدرت زیردریایی
 • انتشارات ستایش

۵۴۰۰۰۰ ۴۵۹۰۰۰

کاربرد زمین آمار در مدلسازی و ...
 • انتشارات ستایش

۶۸۰۰۰۰ ۶۱۲۰۰۰

مبانی و استراتژی های شرکت‌های ...
 • انتشارات ستایش

۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰

مدیریت بحران در فوران چاه های ...
 • انتشارات ستایش

۵۵۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Petrel ب ...
 • انتشارات ستایش

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰

مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکت ...
 • انتشارات ستایش

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰