ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۷۸)
صفحه ۱ از ۶
تشکیل رسوب و آسیب دیدگی سازند ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۸۵۰۰۰۰ ۸۰۷۵۰۰

زمین شیمی و زمین شناسی نفت جا ...
  • آفتاب اندیشه

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

شیمی محیط زیست
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

عملیات تقطیر
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۴۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰

فرآیندهای پیشرفته پالایش نفت ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۳۰۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰

مبانی ارزیابی فشار سازند
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

مبانی مهندسی سیمان کاری چاه ه ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۱۰۰۰۰۰ ۱۰۴۵۰۰۰

آموزش شبیه سازی مخازن نفت با ن ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۱۰۰۰۰ ۱۰۴۵۰۰

اصول مهندسی و عملیات کنترل فور ...
  • پارک علم و فناوری دانشگاه تهرا ...

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

الکس فرگوسن اتوبیوگرافی منترجم ...
  • ماهواره

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰