ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۸۱)
صفحه ۱ از ۷
پوشش های دما بالا
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۵۰۰۰۰ ۲۳۷۵۰۰

ترسیم نقشه راه تکنولوژی
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

تشکیل رسوب و آسیب دیدگی سازند ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۸۵۰۰۰۰ ۸۰۷۵۰۰

تکنیکهای نوین الکتروشیمی در خ ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

زمین شیمی و زمین شناسی نفت جا ...
 • آفتاب اندیشه

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

شیمی محیط زیست
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

عملیات تقطیر
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۴۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰

فرآیندهای پیشرفته پالایش نفت ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۳۰۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰

مبانی ارزیابی فشار سازند
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

مبانی مهندسی سیمان کاری چاه ه ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۷۰۰۰۰۰ ۶۶۵۰۰۰

آموزش شبیه سازی مخازن نفت با ن ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۱۰۰۰۰ ۱۰۴۵۰۰