ليست كتاب هاي انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد يافت شده (۶۵)
صفحه ۱ از ۵
پوشش های دما بالا
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۵۰۰۰۰ ۲۳۷۵۰۰

ترسیم نقشه راه تکنولوژی
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

تشکیل رسوب و آسیب دیدگی سازند ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۸۵۰۰۰۰ ۸۰۷۵۰۰

تکنیکهای نوین الکتروشیمی در خ ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

شیمی محیط زیست
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

عملیات تقطیر
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۴۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰

فرآیندهای پیشرفته پالایش نفت ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۳۰۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰

کاربرد پلیمرها در پزشکی (جلد ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

مبانی ارزیابی فشار سازند
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

مبانی مهندسی سیمان کاری چاه ه ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۷۰۰۰۰۰ ۶۶۵۰۰۰

بیوتکنولوژی نفت
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

بیوراکتورهای غشایی در تصفیه فا ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۸۵۰۰۰ ۸۰۷۵۰