ليست كتاب هاي انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد يافت شده (۴۰)
صفحه ۱ از ۳
آموزش شبیه سازی مخازن نفت با ن ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۱۰۰۰۰ ۱۰۴۵۰۰

بیوتکنولوژی نفت
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰

پالایش نفت (فرآورده و فرایند)
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰

پتروفیزیک، مهندسی شیمی و مدلسا ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰

پتروگرافی آلی و کاربرد آن در ش ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۳۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰

پژوهش در صنعت نفت: رویکردی نو ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۳۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰

پژوهش در صنعت نفت: رویکردی نو ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۷۰۰۰ ۲۷۰۰۰

پژوهشنامه نفت: راهنمای مجموعه ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

تشکیل رسوب و آسیب‌دیدگی سازند ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۸۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰

تکنولوژی حفاری
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۴۸۰۰۰ ۴۸۰۰۰

تکنولوژی مخازن هوشمند
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۳۲۰۰۰ ۱۳۲۰۰۰

حفاری در سازندهای شیلی
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۶۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰