ليست كتاب هاي انتشارات انتشارات ستايش
تعداد يافت شده (۱۳۷)
صفحه ۱ از ۱۱
تنش های برجا و ژئومکانیک مخاز ...
 • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

توصیف چینه نگاری مخزن کتاب مر ...
 • انتشارات ستایش

۴۴۰۰۰۰ ۳۹۶۰۰۰

چاه آزمایی (برداروت)
 • انتشارات ستایش

۳۶۰۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰

حفاری انحرافی پیشرفته
 • انتشارات ستایش

۷۶۰۰۰۰ ۶۸۴۰۰۰

خواص سیال ها و سنگ های مخزن ( ...
 • انتشارات ستایش

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰

صد سال با صنعت Offshore در ای ...
 • انتشارات ستایش

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰

کابل های قدرت زیردریایی
 • انتشارات ستایش

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰

کاربرد زمین آمار در مدلسازی و ...
 • انتشارات ستایش

۳۸۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰

مبانی و استراتژی های شرکت‌های ...
 • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

مدیریت بحران در فوران چاه های ...
 • انتشارات ستایش

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Petrel ب ...
 • انتشارات ستایش

۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰

مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکت ...
 • انتشارات ستایش

۲۲۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰