ليست كتاب هاي انتشارات انتشارات ستايش
تعداد يافت شده (۱۵۵)
صفحه ۱ از ۱۳
تنش های برجا و ژئومکانیک مخاز ...
 • انتشارات ستایش

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰

توصیف چینه نگاری مخزن کتاب مر ...
 • انتشارات ستایش

۱۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰

چاه آزمایی (برداروت)
 • انتشارات ستایش

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰

حفاری انحرافی پیشرفته
 • انتشارات ستایش

۲۲۰۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰۰

خواص سیال ها و سنگ های مخزن ( ...
 • انتشارات ستایش

۱۸۰۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰

صد سال با صنعت Offshore در ای ...
 • انتشارات ستایش

۹۵۰۰۰۰ ۸۵۵۰۰۰

کابل های قدرت زیردریایی
 • انتشارات ستایش

۷۸۰۰۰۰ ۶۶۳۰۰۰

کاربرد زمین آمار در مدلسازی و ...
 • انتشارات ستایش

۱۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰

مبانی و استراتژی های شرکت‌های ...
 • انتشارات ستایش

۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰

مدیریت بحران در فوران چاه های ...
 • انتشارات ستایش

۱۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Petrel ب ...
 • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰

مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکت ...
 • انتشارات ستایش

۶۹۰۰۰۰ ۶۲۱۰۰۰