ليست كتاب با موضوع مهندسي مخازن زيرزميني
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
اصول مهندسی بهره برداری (طارق ...
  • انتشارات ستایش

۹۰۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰

اصول مهندسی بهره‌برداری از منا ...
  • راه نوین

۱۳۸۰۰۰ ۱۳۸۰۰۰

اصول مهندسی مخزن (2)
  • انتشارات ستایش

۹۱۰۰۰۰ ۸۱۹۰۰۰

تخمین مخازن در چاه های اکتشافی
  • انتشارات ستایش

۷۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰

خواص سنگ مخازن هیدروکربوری
  • انتشارات ستایش

۶۳۰۰۰۰ ۵۶۷۰۰۰

خواص سنگ های مخازن نفت و گاز
  • انتشارات ستایش

۱۲۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰

خواص سنگ های مخازن نفت و گاز ( ...
  • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰

خواص سنگ های مخازن نفت و گاز ( ...
  • موسسه ‌انتشارات ‌ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰

خواص سیالات مخازن هیدروکربوری ...
  • انتشارات ستایش

۱۱۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰

مدیریت تولید آب در مخازن نفت و ...
  • انتشارات ستایش

۶۲۰۰۰۰ ۵۵۸۰۰۰