ليست كتاب با موضوع مهندسي نفت
تعداد يافت شده (۱۶)
صفحه ۱ از ۱
مبانی ارزیابی فشار سازند
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

مهندسی بهره برداری نفت و گاز ...
 • انتشارات ستایش

۲۱۰۰۰۰۰ ۱۷۸۵۰۰۰

اصول پتروفیزیک
 • انتشارات ستایش

۳۸۰۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰۰

اصول چاه پیمایی
 • انتشارات ستایش

۱۴۸۰۰۰۰ ۱۳۳۲۰۰۰

اصول ژئوالکتریک کاربردی
 • ستایش

۸۴۰۰۰ ۷۵۶۰۰

اصول مدل سازی زمین آماری جریان ...
 • انتشارات ستایش

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰

اصول مهندسی بهره برداری و تولی ...
 • انتشارات ستایش

۳۴۰۰۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰۰

اصول مهندسی بهره برداری و تولی ...
 • انتشارات ستایش

۵۵۰۰۰۰۰ ۴۶۷۵۰۰۰

بیوتکنولوژی نفت
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

تکنولوژی پلیمرهای فلئورینه
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

تکنولوژی حفاری (Drilling Techn ...
 • انتشارات ستایش

۳۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰

چاه آزمایی جان لی
 • انتشارات ستایش

۲۲۰۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰۰