ليست كتاب با موضوع نرم افزار مهندسي نفت
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
آموزش کاربردی نرم افزار Geolog ...
  • انتشارات ستایش

۱۳۵۰۰۰۰ ۱۲۱۵۰۰۰

آموزش کاربردی و صنعتی ارزیابی ...
  • انتشارات ستایش

۱۸۰۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰

آموزش نرم افزار Dionisos (با ر ...
  • انتشارات ستایش

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰

کاربرد نرم افزار MATLAB در مهن ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰

مرجع آموزش کاربردی نرم افزار P ...
  • انتشارات ستایش به سفارش شرکت م ...

۳۴۰۰۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Geolog
  • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار PROSPER ( ...
  • انتشارات ستایش

۳۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰

نمودارگیری نگارهای تولید و آمو ...
  • انتشارات ستایش

۳۷۰۰۰۰۰ ۳۳۳۰۰۰۰