ليست كتاب با موضوع چاه هاي نفت- آزمايش ها - نرم افزار
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
آموزش کاربردی نرم افزار Log Pl ...
  • انتشارات ستایش به سفارش شرکت م ...

۹۰۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰

آموزش نرم افزار Dionisos (با ر ...
  • انتشارات ستایش

۵۱۰۰۰۰ ۴۵۹۰۰۰

شبیه سازی مخزن با استفاده از ن ...
  • انتشارات ستایش به سفارش شرکت م ...

۸۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰

مبانی نظری و کاربردی عملیات چا ...
  • انتشارات ستایش

۱۰۸۰۰۰۰ ۹۷۲۰۰۰