ليست كتاب با موضوع چاه هاي نفت - فوران
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
مدیریت بحران در فوران چاه های ...
  • انتشارات ستایش

۵۵۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰

کنترل فوران چاه (براساس استاند ...
  • انتشارات ستایش

۹۹۰۰۰۰ ۸۹۱۰۰۰

کنترل فوران چاه های نفت و گاز
  • انتشارات ستایش

۲۸۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰