فهرست کلیه کتابهای نرم افزار

مرجع آموزش نرم افزار Petrell ( ...

۷۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰ ریال

آموزش نرم افزار Dionisos (با ر ...

۵۱۰۰۰۰ ۴۵۹۰۰۰ ریال

آموزش نرم افزار OpendTect (آما ...

۸۲۰۰۰۰ ۷۳۸۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار PROSPER ( ...

۱۳۹۰۰۰۰ ۱۲۵۱۰۰۰ ریال

مرجع آموزش تصویری نرم افزار Dr ...

۲۲۰۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰۰ ریال

مرجع آموزش کاربردی نرم افزار P ...

۲۴۰۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰ ریال

آموزش نر م افزار Drilling Offi ...
  • حمیدرضا،دشتی حسن،داروئی

۷۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰ ریال

آموزش شبیه سازی مخازن نفت با ن ...
  • مجتبی،صفدریان

۱۱۰۰۰۰ ۱۰۴۵۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Geolog
  • لیلا،فضلی حسن،باقری

۷۲۰۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Petrel ب ...
  • قاسم،زرگر علی،رنجبر

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Eclipse 1 ...

۱۳۳۰۰۰۰ ۱۱۳۰۵۰۰ ریال

کاربرد نرم افزار MATLAB در مهن ...

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال