فهرست کلیه کتابهای نرم افزار

آموزش نرم افزار OpendTect (آما ...

۴۲۰۰۰۰ ۳۷۸۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار PROSPER ( ...

۵۶۰۰۰۰ ۴۷۶۰۰۰ ریال

آموزش نر م افزار Drilling Offi ...
  • حمیدرضا دشتی ، حسن داروئی

۳۴۰۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Saphir & ...
  • محمد منصورآبادی ، طالب اسفندی ...

۷۲۰۰۰۰ ۶۱۲۰۰۰ ریال

آموزش شبیه سازی مخازن نفت با ن ...
  • مجتبی صفدریان

۱۱۰۰۰۰ ۱۰۴۵۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Geolog
  • لیلا فضلی ، حسن باقری

۳۴۰۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Petrel ب ...
  • قاسم زرگر ، علی رنجبر

۳۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Eclipse 1 ...

۷۰۰۰۰۰ ۵۹۵۰۰۰ ریال

کاربرد نرم افزار MATLAB در مهن ...

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال