فهرست کلیه کتابهای نرم افزار

مرجع آموزش نرم افزار Petrell ( ...

۱۷۰۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰۰ ریال

آموزش کاربردی و صنعتی ارزیابی ...

۱۸۰۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰ ریال

آموزش نرم افزار Dionisos (با ر ...

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال

آموزش نرم افزار OpendTect (آما ...

۲۷۰۰۰۰۰ ۲۴۳۰۰۰۰ ریال

آموزش کاربردی نرم افزار Geolog ...

۱۳۵۰۰۰۰ ۱۲۱۵۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار PROSPER ( ...

۳۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ریال

مرجع آموزش تصویری نرم افزار Dr ...

۴۲۰۰۰۰۰ ۳۷۸۰۰۰۰ ریال

برنامه نویسی با نرم افزار MATL ...

۳۵۵۰۰۰۰ ۳۱۹۵۰۰۰ ریال

مرجع آموزش کاربردی نرم افزار P ...

۳۴۰۰۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰۰ ریال

آموزش کاربردی نرم افزار Log Pl ...

۳۲۰۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰۰ ریال

شبیه سازی مخزن با استفاده از ن ...
  • کریم اکبری اقدم، بابک مرادی،

۲۷۰۰۰۰۰ ۲۴۳۰۰۰۰ ریال

آموزش نر م افزار Drilling Offi ...
  • حمیدرضا،دشتی حسن،داروئی

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال

مبانی نظری و کاربردی عملیات چا ...

۲۷۰۰۰۰۰ ۲۴۳۰۰۰۰ ریال

آموزش شبیه سازی مخازن نفت با ن ...
  • مجتبی،صفدریان

۱۱۰۰۰۰ ۱۰۴۵۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Geolog
  • لیلا،فضلی حسن،باقری

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Petrel با ...
  • قاسم،زرگر علی،رنجبر

۱۷۰۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Eclipse 1 ...

۲۶۰۰۰۰۰ ۲۲۱۰۰۰۰ ریال

کاربرد نرم افزار MATLAB در مهن ...

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ریال