فهرست کلیه کتابهای نرم افزار

آموزش نرم افزار Dionisos (با ر ...

۳۲۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰ ریال

آموزش نرم افزار OpendTect (آما ...

۵۵۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار PROSPER ( ...

۷۳۰۰۰۰ ۶۵۷۰۰۰ ریال

آموزش نر م افزار Drilling Offi ...
  • حمیدرضا،دشتی حسن،داروئی

۴۸۰۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰ ریال

آموزش شبیه سازی مخازن نفت با ن ...
  • مجتبی،صفدریان

۱۱۰۰۰۰ ۱۰۴۵۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Geolog
  • لیلا،فضلی حسن،باقری

۴۴۰۰۰۰ ۳۹۶۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Petrel ب ...
  • قاسم،زرگر علی،رنجبر

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Eclipse 1 ...

۷۰۰۰۰۰ ۵۹۵۰۰۰ ریال

کاربرد نرم افزار MATLAB در مهن ...

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال